Hoàn toàn có thể tích hợp được với các hệ thống bán hàng khác nhau, tuy nhiên do đặc tính yêu cầu của các phần mềm hay plug-in khác nhau, vì vậy nếu khách hàng có yêu cầu này cần thông báo trước khi thực hiện để có thể tương thích khi tích hợp sau này.