Để thuận tiện nhất cho khách hàng, chúng tôi đề xuất khách hàng có thể gửi tất cả những dữ liệu mà khách hàng đang có sẵn.

Nếu khách hàng có sẵn mô hình 3D, điều đó thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể sử dụng được nó sẽ tiết kiệm thời gian mô hình hóa sản phẩm.

Nếu chưa có 3D mà có bản vẽ 2D cũng rất tốt, chúng tôi sẽ mô hình hóa 3D.

Trong trường hợp khách hàng chỉ có hình chụp sản phẩm, chúng tôi cũng có thể vẽ sản phẩm từ hình chụp thực tế, nhưng chúng tôi cần chụp đầy đủ nhất các góc cạnh của sản phẩm.

Nếu là sản phẩm tương tác có nhiều option chúng tôi cần mô tả, liệt kê có các phương án biến đổi như thế nào.